Fizjoterapeuci, rehabilitacja, terapia manualna
ul. Kościelna 42
60-538 Poznań
Zadzwoń
+ 48 533 682 800
Napisz do nas
info@fizjoterapiaoptima.pl
Godziny pracy
Pon - Piątek: 8:00 - 21:00
Sob: 10:00-15:00

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.01.2016r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron “Umowy o korzystanie z usług Centrum Rehabilitacji Leczniczej Fizjoterapia Optima w Poznaniu” zwanego dalej “Fizjoterapia Optima”, której jest integralną częścią, chyba, że umowa stanowi inaczej. Fizjoterapia Optima świadczy usługi z zakresu zajęć grupowych na rzecz klientów indywidualnych. Warunki korzystania z powyższych zajęć dla klientów indywidualnych
1. W zajęciach grupowych może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może uczestniczyć w zajęciach fitness za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
2. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Fizjoterapia Optima jest karnet imienny wydany przez Fizjoterapię Optima lub imienna rezerwacja lub karty partnerskie.
3. Posiadaczy kart OK System obowiązuje dopłata do każdej godziny zajęć, zgodnie z cennikiem.
4. Posiadacze kart partnerskich OK SYSTEM i FitProfit zobowiązani są do dokonania rezerwacji zajęć najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie dokonania rezerwacji Fizjoterapia Optima może odmówić posiadaczowi karty OK SYSTEM i FitProfit udziału w zajęciach.
5. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 19 dnia poprzedniego.
6. Posiadacze kart OK SYSTEM i FitProfit mogą dokonywać rezerwacji zajęć:
a. osobiście w recepcji Fizjoterapia Optima,
b. telefonicznie.
7. Osoby korzystające z kart OK SYSTEM i FitProfit są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu. Posiadaczy kart OK SYSTEM i FitProfit obowiązuje niniejszy regulamin, co jest usankcjonowane umowami z firmami wydającymi powyższe karty. Klub zastrzega sobie prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające w/w karty zostaną poinformowane o regulaminie przez firmy wydające karty.
8. Karnet imienny jest wydawany w dniu zakupu. Karnet na zajęcia jest ważny przez okres 30 lub 60 dni kalendarzowych od daty zakupu, w zależności od rodzaju zakupionego karnetu. Karnety sprzedawane przez Fizjoterapia Optima to:
a) karnet na 4 wejścia ważny przez 30 dni kalendarzowych od daty zakupu, wejścia niewykorzystane w tym czasie przepadają,
b) karnet na 8 wejść ważny przez 60 dni kalendarzowych od daty zakupu, wejścia niewykorzystane w tym czasie przepadają,
c) karnet na 12 wejść ważny przez 60 dni kalendarzowych od daty zakupu, wejścia niewykorzystane w tym czasie przepadają.
9. Przed zakupem karnetu Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Zakup karnetu jest równoznaczny z oświadczeniem o jego znajomości i akceptacji. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do jego przestrzegania.
10. Posiadacze karnetu są zobowiązani do okazywania swojego karnetu za każdym razem, kiedy wchodzą na zajęcia.
11. Fizjoterapia Optima ma prawo nie wpuścić na zajęcia osoby, która nie okaże ważnego karnetu.
12. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony telefonicznie lub osobiście Fizjoterapii Optima.
13. Karnet, ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
14. Z usług Fizjoterapii Optima, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni otwarcia Fizjoterapii Optima wg. harmonogramu zajęć dostępnego na stronie internetowej.
15. Fizjoterapia Optima zastrzega sobie prawo do zmiany oferty świadczonych usług (zmiana godzin zajęć, zmiana prowadzących, zmiana formy zajęć i ilości). Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
16. Fizjoterapia Optima zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z fitness, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać dwóch osób.
17. Fizjoterapia Optima jest zamknięta w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok, Święto Trzech Króli i w święta państwowe. W tych przypadkach Fizjoterapia Optima nie będzie przedłużać ważności karnetów.
18. Fizjoterapia Optima może być zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, dyrekcja powiadomi o tym nabywców karnetu z pięciodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Fizjoterapii Optima zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, w jakich Fizjoterapia Optima była nieczynna.
19. Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.
20. Fizjoterapia Optima i instruktor nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
21. Osoba chcąca korzystać z zajęć oferowanych przez Fizjoterapię Optima powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
22. Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.
23. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki/ek alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
24. Fizjoterapia Optima i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.
25. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się: zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali.
26. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
27. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika.
28. Obowiązuje zakaz ćwiczenia bez koszulek.
29. Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.
30. Nie wolno wnosić na salę szklanych i otwartych naczyń.
31. Klienci korzystający z obiektu Fizjoterapia Optima zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
32. Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektu Fizjoterapia Optima z winy klienta odpowiada klient.
33. Z pomieszczeń i urządzeń Fizjoterapii Optima klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez Fizjoterapię Optima lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Fizjoterapia Optima zastrzega sobie prawo do poproszenia Klienta o opuszczenie obiektu, który w opinii personelu nie przestrzega tych zasad.
34. Klient korzysta z usług Fizjoterapii Optima na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Fizjoterapii żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Fizjoterapii Optima, chyba, że zostało to spowodowane przez Fizjoterapię Optima lub członków personelu, w sposób zawiniony.
35. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego. Dyrekcja Fizjoterapii Optima zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się i poproszenia osoby, która w opinii członka personelu, ubrana jest nieodpowiednio, o opuszczenie Fizjoterapii Optima.
36. W pomieszczeniach Fizjoterapii Optima obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, wstanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz handlu w/w używkami.
37. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Fizjoterapii Optima oraz niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z usług Fizjoterapii Optima.
38. Klienci naruszający zasady porządku będą proszone o opuszczenie Fizjoterapii Optima. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Fizjoterapii Optima lub postanowień niniejszego Regulaminu, Fizjoterapia Optima może, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również posiadaczowi karnetu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Fizjoterapią Optima, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Fizjoterapię Optima w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
39. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
40.Za zgubienie kluczyka do szatni klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł.
41. Fizjoterapia Optima nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy klientów umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych, chyba, że szkoda poniesiona przez klienta wynika z ewidentnej winy pracownika Fizjoterapii Optima.
42. Zabrania się przynoszenia do Fizjoterapii Optima przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie mogłoby utrudnić korzystanie z zajęć innym klientom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Fizjoterapii Optima, ich życia oraz zdrowia.
43. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Fizjoterapii Optima.
44. Fizjoterapia Optima zastrzega sobie prawo odmowy do zawierania umowy w oparciu o Regulamin bez podawania przyczyny.
45. Fizjoterapia Optima zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie Fizjoterapii Optima w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Fizjoterapię Optima wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt Fizjoterapii Optima wówczas Fizjoterapia Optima zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych o Fizjoterapii Optima. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgodny dyrekcji zdjęć Fizjoterapii Optima jest zabronione.
46. Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Fizjoterapia Optima oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.fizjoterapioptima.pl
47. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Bon podarunkowy - najlepszym prezentem bon podarunkowy
ZOBACZ NOWOŚCI!